Algemene voorwaarden

De niet zo kleine lettertjes van Taalstudio|SUIKERS

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtovereenkomst tussen Taalstudio | SUIKERS en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden in de opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.  


Kwaliteit

1. Taalstudio | SUIKERS verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de correcte spelling geschreven zijn.


Geheimhouding

2. Taalstudio | SUIKERS en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.


Concepttekst en herziening

3. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en herzieningen na overleg met de opdrachtgever. 


Tussentijdse wijziging van de opdracht

4. Wanneer een opdracht na de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of er wordt op verzoek een nieuwe offerte opgesteld.

5. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Taalstudio | SUIKERS niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn, te leveren. Hij heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. In geval van overmacht bij Taalstudio | SUIKERS zal deze daarvan mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Taalstudio | SUIKERS opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Taalstudio | SUIKERS het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.


Offerte en offertekosten

7. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een kennismaking met Taalstudio | SUIKERS en het gevraagde werk, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.

8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de afnemer de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van de leverancier en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.


Opdracht en opdrachtbevestiging

9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven:- het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk; – in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, wat zijn inbreng is; welke materialen en gegevens hij aanlevert, en binnen welke termijn; – wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd; – in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is; – de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat; – de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst. Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: research, conceptontwikkeling, eindredactie, administratieve ondersteuning, waaronder typewerk, correctie van opgemaakte bestanden, verzorging van illustraties en/of fotografie, vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking, traffic, vertalingen en pretesten.


Kostensoorten

10. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.


Vrijwaring

11. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht om geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de tekstschrijvers tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tekstschrijvers.


Aansprakelijkheid

12. Taalstudio | SUIKERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Voor het geval wordt geoordeeld dat Taalstudio | SUIKERS geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Taalstudio | SUIKERS jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.


Auteursrechten

13. Het eenmalige publicatierecht van de tekst(en) wordt na volledige betaling en uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden aan de opdrachtgever overgedragen. Voor herpublicatie in het overeengekomen of een ander medium is schriftelijke toestemming van Taalstudio | SUIKERS nodig. 

14. Als de opdrachtgever de tekst(en) voor andere doeleinden dan in eerste instantie is overeengekomen, wil gebruiken, dan is hier schriftelijke toestemming van Taalstudio | SUIKERS voor nodig.

15. De tekst(en) doorverkopen of het publicatierecht overdragen aan derden is niet toegestaan, hier is schriftelijke toestemming van Taalstudio | SUIKERS voor nodig.  

16. Naamsvermelding wordt in overleg tussen de opdrachtgever en Taalstudio | SUIKERS overeengekomen. Er mag onder geen beding een andere naam dan die van de auteur worden gekoppeld aan de tekst(en). 

17. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Taalstudio | SUIKERS kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

17. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Taalstudio | SUIKERS krijgt, kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

18. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Taalstudio | SUIKERS wordt onder meer beschouwd: hergebruik van zijn werk zonder toestemming; publicatie in enig ander medium dan overeengekomen; aantasting van zijn werk; publicatie zonder naamsvermelding indien naamsvermelding is overeengekomen.


Betaling

21. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Taalstudio | SUIKERS betaling in termijnen verlangen. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na factuurdatum. Taalstudio | SUIKERS kan het factuurbedrag verhogen met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen dertig dagen kan in dat geval de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen later dan dertig dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.


Geschillen

22. Op elke overeenkomst tussen Taalstudio | SUIKERS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.